top of page

DIT België

DIT België is een door het Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF) erkend trainingsinstituut dat erkende DIT-opleiding en ondersteuning bij implementatie van DIT aanbiedt.

DIT België: Project

Wat is DIT?

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een kortdurende psychodynamische interventie die effectief kan zijn bij depressie. DIT werd ontwikkeld en op zijn effectiviteit onderzocht in Groot-Brittannië waar DIT ondertussen als standaardbehandeling opgenomen werd in het National Health System (NHS).


De behandeling bestaat uit 16 wekelijkse therapiesessies waarin er gewerkt wordt rond een steeds terugkerend relationeel patroon dat een rol speelt in het ontstaan en/of voortbestaan van depressieve gevoelens en gedachten. Dit patroon wordt in samenspraak met de patiënt geïdentificeerd en tot focus van de behandeling genomen.


Zo bijvoorbeeld kan het zijn dat iemand altijd maar het beste probeert te doen voor anderen, maar het gevoel heeft daar weinig voor terug te krijgen. Of iemand kan zich steeds minderwaardig voelen ten opzichte van anderen, waardoor hij of zij zich steeds ongelukkig voelt in relaties en steeds angst heeft om verlaten te worden. Of iemand heeft het gevoel dat hij of zij alles alleen moet aankunnen, maar zich hierdoor steeds ongelukkiger voelt.


Door deze patronen te identificeren en te bespreken ontstaat in de eerste plaats meer inzicht in de relatie tussen huidige symptomen en klachten en datgene wat zich afspeelt binnen relaties. Dit kan ook leiden tot het vinden van andere manieren van denken over zichzelf en anderen, en een andere manier van omgaan met problemen en relaties. Het doel van de behandeling is dus niet alleen om symptomen en klachten te verminderen, maar ook om de veerkracht in het omgaan met problemen in de toekomst te verhogen. Op die manier kan ook terugval beperkt worden.

DIT opleidingsroute

Het DIT-trainingsprogramma biedt psychoanalytisch/psychodynamisch opgeleide therapeuten een training in een integratieve kortdurende therapie voor een brede waaier van psychologische klachten en problemen. De training is bedoeld om de vaardigheden van reeds ervaren psychodynamische behandelaars verder aan te scherpen.

 

Om een DIT-therapeut te worden, is het volgende traject voorzien:

 1. een 5-daagse training (bestaande uit 2 dagen rond principes en technieken, 2 terugkomdagen en 1 dag rond rollenspel)

 2. slagen in de daarbij horende rollenspeloefeningen

 3. succesvol afgerond supervisie-traject

 4. positieve evaluatie van schriftelijk uitgewerkte gevalstudie

Bij voltooiing van de opleiding kan de professional zich laten registreren als DIT therapeut in het ‘register DIT België’. Een uitgebreide beschrijving van de verschillende trainingsstappen vindt u onderaan deze pagina.

DIT trainingskalender

Een overzicht van geplande trainingen vindt u hierDe cursus is geaccrediteerd door het Anna Freud National Centre for Children and Families, UK en de grondleggers van DIT.

DIT register België

Het DIT register België is opgericht om de kwaliteit van DIT in België te borgen. Het register biedt een overzicht van gekwalificeerde DIT therapeuten en supervisoren, en kan geconsulteerd worden door professionals en patiënten met het oog op het vinden van een erkende DIT supervisor, doorverwijzingen, of keuze van een behandelsetting.

Trainingsstappen DIT

register

DIT cursorisch onderwijs

Het eerste onderdeel van het DIT-programma is deelname aan een vijfdaagse training aangeboden door DIT België. Deze cursus beoogt een postgraduaat 'top-up'-training te bieden aan beoefenaars die voldoen aan de volgende toelatingscriteria:

 • Bewijs van een postgraduaatopleiding in de psychoanalytische/psychodynamische therapie of andere opleidingen die aantonen dat de deelnemer opleiding heeft gevolgd over de fundamenten van de psychoanalytische theorie zoals gespecificeerd in het kader Psychodynamische Competenties (www.ucl.ac.uk/CORE)

 • Voldoende ervaring met psychodynamische therapie: Minstens 150 uur gesuperviseerde psychodynamische therapie

 • Minstens één jaar eigen psychodynamische leertherapie (1x/week)

 • Minstens twee jaar ervaring in dienstverband in een GGZ-, privé- of vrijwilligersinstelling waarin u werkzaam was in een therapeutische functie (begeleiding van volwassenen met psychische problemen)

 • Registratie bij de Psychologencommissie en VVKP/VVPT (of een gelijkwaardige professionele registratie)


Aan het einde van de vijf dagen worden studenten gevraagd om een rollenspel te spelen, waarbij een acteur de rol van depressieve cliënt speelt. Tijdens dit rollenspel zullen studenten moeten aantonen:

 • Het vermogen te beschikken om relationele en affectieve thema’s te kunnen identificeren in het verhaal van de patiënt: het doel is om na te gaan dat de toekomstige DIT therapeut deze thema's kan oppikken, het is echter in dit stadium nog niet vereist om deze thema’s correct te formuleren in het contact met de patiënt.

 • Het vermogen te beschikken om de relationele en affectieve thema's op een duidelijke en samenhangende manier onder woorden te brengen en te delen met de cliënt, om zo de relevantie van deze thema’s voor de huidige situatie van de cliënt af te toetsen.

 • De therapeutische houding die typisch is voor DIT te kunnen aannemen.


Om door te gaan naar de supervisiecomponent van de training, moet de kandidaat slagen voor dit rollenspel.

DIT supervisie

We raden kandidaten aan om hun supervisie snel op te starten na het slagen voor het rollenspel. Supervisie kan opgestart worden tot 2 jaar na de training. Indien de termijn van 2 jaar echter is overschreden, moet de kandidaat de 5-daagse training opnieuw volgen vooraleer zelf gesuperviseerde DIT-therapieën te kunnen starten.

Het supervisieonderdeel van de opleiding houdt in dat de opleideling achtereenvolgens met twee cliënten het 16 sessie DIT-traject doorloopt, waarbij cliënten wekelijks op gesprek komen. De supervisie is eveneens wekelijks, in de vorm van een half uur wekelijkse supervisie per cliënt.

Daarbij komend moeten er vier opnames ter beoordeling ingediend worden. Alle therapiesessies dienen opgenomen te worden (audio of video). Bij de eerste gesuperviseerde cliënt worden er drie willekeurige opnames geselecteerd en beoordeeld op basis van de DIT-beoordelingsschaal. Voor de tweede patiënt zal één opname ter beoordeling geselecteerd worden, ervan uitgaand dat een kandidaat goed vordert in de training. Mocht er bezorgdheid bestaan over de voortgang die een kandidaat maakt, kunnen er twee extra opnames aangevraagd en beoordeeld worden.

De kosten voor supervisie zijn afhankelijk van de individuele supervisor.


Aan het einde van de supervisieperiode kunnen kandidaten DIT-patiënten onder wekelijkse supervisie begeleiden tot ze geregistreerde DIT-beoefenaars zijn.

DIT gevalstudie

Na succesvolle afronding van het supervisietraject zal de kandidaat een gevalstudie van 3000 woorden indienen. Dit heeft als doel om in een verslag over het therapeutisch werk van één van de trainingscasussen aan te tonen dat men theorie en praktijk kan integreren. De gevalstudie dient ten laatste 3 maanden na het afronden van de laatste trainingscasus ingediend te worden.

Indien de gevalstudie voldoet, wordt de kandidaat geaccrediteerd door DIT België en ontvangt hij/zij een certificaat. Indien de gevalstudie niet voldoet, mag de kandidaat dezelfde gevalstudie - herwerkt met de opmerkingen van de beoordelaar - opnieuw indienen. Als de gevalstudie een tweede maal als onvoldoende beoordeeld wordt, moet de kandidaat een nieuwe gevalstudie schrijven en zal hij/zij naar een DIT-supervisor doorverwezen worden voor individuele begeleiding. Als de kandidaat een derde maal niet slaagt, kan hij/zij niet geaccrediteerd worden.

 

In het eerste jaar na het voltooien en slagen voor de gevalstudie blijft supervisie een vereiste. Meer bepaald verwachten we dat een beginnende DIT-beoefenaar één uur DIT-supervisie voorziet voor elke 12 uur DIT-therapiewerk. Dit komt overeen met één uur supervisie per maand als je een caseload hebt van drie DIT-patiënten.

 

Let op: Deze supervisie telt niet mee voor accreditatie als supervisor. Deze extra supervisies zijn belangrijk om het werken binnen het DIT-kader nog meer in de vingers te krijgen, zeker als de stap naar DIT-supervisor wordt overwogen.

 

Na dit eerste jaar raden we aan om gebruik te maken van intervisies met DIT-collega’s.

 

Om de status van de DIT-behandelaar te behouden, is er een vereiste om minimaal één DIT-patiënt per jaar te zien. Zoniet is een nieuwe certificering vereist, waarbij de DIT therapeut dient aan te tonen dat hij/zij opnieuw een voldoende grote caseload en intervisie/supervisie mogelijkheden heeft.

DIT supervisor

Na een succesvolle afronding van de DIT-therapeut training, supervisie en gevalsstudie kunnen DIT-Beoefenaars zich verder opleiden om DIT-supervisor te worden.

Initiële vereisten hiervoor zijn:

 • Goedkeuring van de oorspronkelijke supervisor dat de kandidaat over voldoende goede supervisiecapaciteiten beschikt

 • Ten minste twee jaar ervaring als een psychodynamische supervisor in de psychodynamische praktijk


Supervisortraining bestaat uit:

 • Succesvolle afronding van twee nieuwe gesuperviseerde casussen, inclusief beoordelingen van 2 opnames per casus

 • Minstens zes maanden ervaring als een DIT-supervisor (of de begeleiding van minstens drie DIT-casussen of twee (kandidaat) DIT beoefenaars), met maandelijkse consultaties over deze supervisies met een goedgekeurde DIT-supervisor (6 x 1 uur consultaties)

 • Aanwezigheid bij een workshop over DIT (halve dag), die kan bestaan uit het beluisteren en bespreken van opnames van supervisiesessies of het bespreken van de feedback die een supervisor gegeven heeft over één van zijn supervisanten.


De kosten variëren afhankelijk van de supervisor.

bottom of page